Home

About Us

คิดใหม่เรื่องสร้างบ้าน กับผู้รู้จริงมืออาชีพ

4 ปัจจัยหลักในการกำหนดมาตรฐานการสร้างบ้านเมคเคอร์โฮม

1.ระบบบริหารจัดการ
: Management System
2.องค์ความรู้และการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
: Knowledge Base
3.พันธมิตรธุรกิจคุณภาพทั้งส่วนปฏิบัติและวิชาการ
: Supply Chain
4.บริหารงานระดับมืออาชีพทุกส่วนงาน
: Professional Team

Management System
 • ศูนย์รับสร้างบ้านเมคเคอร์โฮม ศูนย์รวมบริหารจัดการเรื่องสร้างบ้าน
  ครบครันภายในสำนักงานทันสมัย บนพื้นที่ 2,300 ตารางเมตร ศูนย์บริการลูกค้าแบบครบวงจร อำนวยความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว Showroom รับสร้างบ้านที่ทันสมัยที่สุดที่มีคำตอบทุกปัญหาเรื่องสร้างบ้าน
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
  ข้อมูลบริหารจัดการ ข้อมูลลูกค้า ทั้งหมดถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน สามารถสรุปตัดสินใจจากข้อมูล ที่มีในแต่ละขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วสามารถผลแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งกลับลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ระบบประเมินผลการทำงานของบุคลากร KPI
  ใช้ดัชนีชี้วัดการทำงานที่ได้มาตรฐาน (KPI: Key Performance Indicator)
  ควบคุมคุณภาพบุคลากรและประเมินผลการทำงานให้ประสิทธิภาพ
 • การบริหารจัดการวัสดุก่อสร้าง 14 รายการหลัก
  ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างโดยการควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 14 รายการ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญในด้านความมั่นคงแข็งแรง ทีมีการปลอมแปลงหรือเกิดข้อบกพร่องเรื่องคุณภาพได้ง่าย โดยจัดส่งวัสดุก่อสร้าง 14 รายการหลักจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำโดยตรงถึง หน่วยงานก่อสร้างทุกหลัง

Knowledge Base

ทีมผู้บริหารเมคเคอร์โฮม ตั้งใจพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นยกระดับ ให้เป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ให้ความสำคัญ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการ สร้างบ้านผ่านทาง
ศูนย์พัฒนางานออกแบบเมคเคอร์โฮม
(Makerhome Design Develop Center) MDDC

ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนางานออกแบบบ้านต้นแบบ Prototype ที่จะตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งให้คำปรึกษา และแนะนำข้อมูลด้านต่างๆ ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว


Supply Chain
 • ร่วมเครือข่ายพันธมิตรผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนำ คัดสรรนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้งาน
 • สัมมนาและฝึกอบรมการใช้งานวัสดุแก่ทีมก่อสร้าง จัดกิจกรรมสนับสนุนร่วมกัน
 • สัมมนาให้ความรู้และคำแนะนำการเลือกใช้วัสดุอย่างถูกต้องต่อลูกค้า
 • มั่นใจในคุณภาพวัสดุของก่อสร้าง โดยการส่งตรงจากผู้ผลิตสู่หน่วยงานก่อสร้าง
 • สนับสนุนกิจกรรมวิชาการในสถาบันการศีกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
 • วิทยากรพิเศษให้ความรู้เรื่องการสร้างบ้านแก่ สถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม และหน่วยงานต่างๆ โดยบุคลากรเมคเคอร์โฮม Professional Team

Professional Team


Smart Series บ้านสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ Prestige Series บ้านที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร Residence Series บ้านที่สร้างสรรค์ความสุขให้ครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบตอบสนองชีวิตที่เหนือระดับ NewDesign Series ตรงใจทุกรายละเอียด ลงตัวทุกความต้องการ เลือกดีไซน์ได้ในแบบคุณ

Makerhome Contact Center 02 556 0888