Home

Service

ขั้นตอนการบริการ และรับออกแบบปลูกสร้างบ้าน

1. การเลือกบ้าน

 • บริษัทมีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกตามขนาด และความต้องการหลากหลายแบบ ทุกแบบ
  มีรายละเอียดให้พิจารณา หรือมีบ้านกำลังก่อสร้างให้ลูกค้าชมอย่างเพียบพร้อม
 • เมื่อลูกค้าพิจารณาแบบมาตรฐานแล้ว ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  บริษัทจะคิดราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน
 • หากลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทออกแบบขึ้นใหม่ ลูกค้าสามารถปรึกษา
  ขอคำแนะนำจากสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพของบริษัทได้
 • บริษัทมีสถาปนิกที่จะให้คำแนะนำเรื่องพื้นที่ใช้สอยภายในและให้บริการตกแต่งภายใน

2. ที่ดินของลูกค้า

 • ที่ดินของลูกค้าจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือเขตใกล้เคียงสำนักงานสาขา
 • ที่ดินของลูกค้าจะต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และมีไฟฟ้า ประปาผ่านถึง
 • ที่ดินของลูกค้าจะต้องมีขนาดและหน้ากว้างพอที่จะ สร้างบ้าน โดยให้มีพื้นที่ด้านข้างและ
  พื้นที่ด้านหลังเหลือไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ตามข้อกำหนดเทศบัญญัติ
 • ที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยสมบูรณ์ หากมิใช่ต้องได้รับการยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร
  จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นลายลักษณ์อักษร
 • หากที่ดินของลูกค้ายังมิได้ถมบริษัทยินดีดำเนิน การจัดถม โดยแยกค่าใช้จ่ายจากราคาค่าก่อสร้าง
  หากลูกค้าถมไว้แล้วจะต้องปรับหน้าดินให้เรียบร้อย

3. ขั้นตอนการดำเนินการ

 • เมื่อลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการปลูกสร้างบนที่ดินของลูกค้าจะต้องวางเงินมัดจำ คิดเป็นจำนวน 10% ของราคาค่าก่อสร้าง
 • ลูกค้าจะต้องวางเงินค่ามัดจำเป็นค่าขอน้ำประปา - ไฟฟ้าชั่วคราว ค่ามิเตอร์ประปา - ไฟฟ้าถาวร และค่าธรรมเนียมของส่วนราชการ เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท โดยบริษัทจะแสดงใบเสร็จค่าใช้จ่ายจริงและคืนเงินส่วนที่เหลือ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทจะดำเนินการติดต่อสถาบันการเงิน และขออนุญาตปลูกสร้างให้ โดยลูกค้าจะต้องมีรายได้เกินกว่า 3 เท่า ของจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระ หากลูกค้ามีรายได้ไม่ถึง สามารถหาผู้กู้ร่วมได้
 • ในวันทำสัญญา ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ คือ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 9 ชุด
  • สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ่ายเท่าต้นฉบับทุกหน้า ) จำนวน 9 ชุด
  • ใบรับรองรายได้ และเอกสารของผู้ที่จะกู้ร่วม
  • เอกสารอื่นๆ (หากจำเป็นต้องใช้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
  • เอกสารดังกล่าวจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • ในระหว่างก่อสร้าง บริษัทจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินของลูกค้าบางส่วนสร้างเป็นที่พักคนงาน และบริษัทจะรื้อถอนปรับสภาพให้เรียบร้อยภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว
 • ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบดูความก้าวหน้าของการ ก่อสร้าง หากมีเรื่องใดต้องการปรับปรุงแก้ไข กรุณาแจ้งต่อบริษัทโดยตรง

4. การชำระเงิน

 • แบ่งชำระตามความก้าวหน้าของงาน

5. งานส่วนเพิ่มเติม

 • หากลูกค้ามีความประสงค์จะต่อเติมเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องตกลงก่อนงานก่อสร้างในส่วนนั้นเริ่มต้น และชำระค่าต่อเติมทันทีในวันที่ตกลง
 • บริษัทยินดีติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ขอทะเบียนบ้านให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ แต่ระยะเวลาในการขออนุญาตไม่ผูกพัน กับค่างวดตามสัญญา

หมายเหตุ : ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติขั้นตอน อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Smart Series บ้านสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ Prestige Series บ้านที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร Residence Series บ้านที่สร้างสรรค์ความสุขให้ครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบตอบสนองชีวิตที่เหนือระดับ NewDesign Series ตรงใจทุกรายละเอียด ลงตัวทุกความต้องการ เลือกดีไซน์ได้ในแบบคุณ

Makerhome Contact Center 02 556 0888