Home

Home Series
 • Country 1

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 237.25 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 8.60 X 10.90 ม.
  บนเนื้อที่ 47 ตร.ว., ขนาด 12.60 X 14.90 ม.

 • Country 2

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 247.81 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 15.70 X 14.00 ม.
  บนเนื้อที่ 89 ตร.ว., ขนาด 19.70 X 18.00 ม.

 • Country 3

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 313.15 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 18.70 X 11.50 ม.
  บนเนื้อที่ 108 ตร.ว., ขนาด 22.70 X 15.50 ม.

 • Elegance 1

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 221.8 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 13.10 X 17.60 ม.
  บนเนื้อที่ 93 ตร.ว., ขนาด 17.10 X 21.60 ม.

 • Elegance 2

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 251.23 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 13.80 X 16.00 ม.
  บนเนื้อที่ 89 ตร.ว., ขนาด 17.80 X 20.00 ม.

 • Elegance 3

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 317.8 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 11.50 X 18.00 ม.
  บนเนื้อที่ 86 ตร.ว., ขนาด 15.50 X 22.00 ม.

 • Elegance 4

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 291.56 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 15.50 X 11.00 ม.
  บนเนื้อที่ 74 ตร.ว., ขนาด 19.50 X 15.00 ม.

 • Elegance 5

  2 ชั้น
  3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 12.00 X 7.00 ม.
  บนเนื้อที่ 44 ตร.ว., ขนาด 16.00 X 11.00 ม.

 • Elegance 6

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 264.84 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 17.50 X 9.80 ม.
  บนเนื้อที่ 75 ตร.ว., ขนาด 21.50 X 13.80 ม.

 • Elegance 7

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 213.38 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 11.10 X 17.40 ม.
  บนเนื้อที่ 81 ตร.ว., ขนาด 15.10 X 21.40 ม.

 • Elegance 8

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 229.24 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 15.10 X 15.20 ม.
  บนเนื้อที่ 92 ตร.ว., ขนาด 19.10 X 19.20 ม.

 • Elegance 9

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 294.9 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 15.10 X 19.20 ม.
  บนเนื้อที่ 111 ตร.ว., ขนาด 19.10 X 23.20 ม.

 • Ideal 1

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 208.07 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 8.00 X 13.50 ม.
  บนเนื้อที่ 53 ตร.ว., ขนาด 12.00 X 17.50 ม.

 • Ideal 2

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 215.5 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 8.00 X 15.30 ม.
  บนเนื้อที่ 58 ตร.ว., ขนาด 12.00 X 19.30 ม.

 • Ideal 3

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 223 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 9.60 X11.50 ม.
  บนเนื้อที่ 53 ตร.ว., ขนาด 13.60 X 15.50 ม.

 • Ideal 4

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 240.77 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 12.70 X 9.00 ม.
  บนเนื้อที่ 55 ตร.ว., ขนาด 16.70 X 13.00 ม.

 • Neo 1

  2 ชั้น
  2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 127.11 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 12.50 X 4.00 ม.
  บนเนื้อที่ 33 ตร.ว., ขนาด 16.50 X 8.00 ม.

 • Neo 2

  2 ชั้น
  3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 219.94 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 9.50 X 11.50 ม.
  บนเนื้อที่ 53 ตร.ว., ขนาด 13.50 X 15.50 ม.

 • Neo 3

  2 ชั้น
  5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 245.89 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 10.50 X 16.50 ม.
  บนเนื้อที่ 75 ตร.ว., ขนาด 14.5 X 20.50 ม.

 • Neo 4

  3 ชั้น
  4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 179.58 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 12.50 X 4.00 ม.
  บนเนื้อที่ 47 ตร.ว., ขนาด 18.50 X 10.00 ม.

 • Neo 5

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 259.64 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 9.50 X 14.50 ม.
  บนเนื้อที่ 63 ตร.ว., ขนาด 13.50 X 18.50 ม.

 • Oriental 3

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 267.48 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 14.50 X 10.00 ม.
  บนเนื้อที่ 65 ตร.ว., ขนาด 18.50 X 14.00 ม.

 • Urban 3

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 284.06 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 11.60 X 16.50 ม.
  บนเนื้อที่ 80 ตร.ว., ขนาด 15.60 X 20.50 ม.

 • Urban 4

  2 ชั้น
  4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 266.34 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 16.00 X 11.00 ม.
  บนเนื้อที่ 75 ตร.ว., ขนาด 20.00 X 15.00 ม.

 • Urban 5

  2 ชั้น
  5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 351.69 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 14.10 X 18.10 ม.
  บนเนื้อที่ 84 ตร.ว., ขนาด 16.00 X 11.00 ม.

 • Urban 6

  3 ชั้น
  7 ห้องนอน, 9 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 504.89 ตร.ม., ขนาดตัวบ้าน 14.10 X 18.10 ม.
  บนเนื้อที่ 84 ตร.ว., ขนาด 16.00 X 11.00 ม.


Back
Smart Series บ้านสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ Prestige Series บ้านที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร Residence Series บ้านที่สร้างสรรค์ความสุขให้ครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบตอบสนองชีวิตที่เหนือระดับ NewDesign Series ตรงใจทุกรายละเอียด ลงตัวทุกความต้องการ เลือกดีไซน์ได้ในแบบคุณ

Makerhome Contact Center 02 556 0888